Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất

          Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đã thành công tốt đẹp.

 
Tại kỳ họp thứ 6 này, HĐND thành phố đã thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố và đã nhất trí thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu đề xuất, cụ thể:
1.Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.
2.Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.
3. Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
3. Các Nghị quyết về quy định mức chi:
- Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
- Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4.Các Nghị quyết về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố:
- Mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. 
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí "Cấp bản sao trích lục hộ tịch" và "ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
5. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Phòng Quản lý ngân sách 

Tin tức khác cùng chuyên mục