Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

              Kính gửi:
                             - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;
                             - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
                             - Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng;
                             - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.
 
         Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 15687/BTC-QLN ngày 20 tháng 11 năm 2017 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
    Để có cơ sở báo cáo UBND thành phố duyệt ký, gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản nêu trên; gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/12/2017 để tổng hợp, báo cáo.
    Do thời gian quá gấp, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Tin tức khác cùng chuyên mục