Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Kính gửi:
     - Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
     - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Sở Tài chính có nhận được Công văn số 8163/UBND-KT ngày 14 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có văn bản gửi cho Bộ Tài chính và báo cáo UBND thành phố.
           Do thời gian quá gấp, đề nghị quý cơ quan phối hợp tham gia góp ý dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/10/2017 (nội dung góp ý đề nghị quý cơ quan gửi thêm file mềm vào địa chỉ email: huyenptn@danang.gov.vn). Sau thời hạn trên, nếu Sở Tài chính không nhận được ý kiến tham gia của quý cơ quan thì xem như thống nhất với dự thảo.  
 
File dự thảo đính kèm: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục