Góp ý các dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về điều chỉnh giảm mức thu các loại phí, lệ phí

                               Kính gửi:
               - Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
     - Sở Văn hóa và Thể thao;
     - Sở Công thương;
                                                - Sở Y tế;
     - Sở Thông tin và truyền thông.
 
Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Sở Tài chính nhận được Công văn số 3133/VP-KT của Văn phòng UBND thành phố trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý các dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về điều chỉnh giảm mức thu các loại phí, lệ phí và tổng hợp, dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét duyệt ký gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại các Công văn số 12012/BTC-CST, số  12013/BTC-CST và số  12014/BTC-CST ngày 11/9/2017.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu có văn bản tham gia góp ý về các dự thảo Thông tư nói trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/9/2017.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.
File đính kèm: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục