Thông báo về việc thực hiện kiểm kê, báo cáo tài sản công

                                   Kính gửi:  
                   - Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể;
                   - Các Ban quản lý dự án;
                   - UBND các quận, huyện.
         
Trên cơ sở Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, UBND thành phố đã có Công văn số 6224/UBND-KT về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công, trong đó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện rà soát, cập nhật, chuẩn hóa các thông tin về tài sản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và thực hiện kê khai các thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/9/2017 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính.
Để việc kiểm kê, đánh giá và kê khai, báo cáo tài sản công trên địa bàn thành phố được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các Ban quản lý dự án, UBND các quận huyện (cơ quan, tổ chức, đơn vị):
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện việc kiểm kê, đánh giá, báo cáo tài sản công của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc  theo từng loại tài sản như sau:
a) Tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
- Nhóm tài sản là đất, nhà, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản:  Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì được kết xuất dữ liệu từ phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo đăng ký tài sản để Sở Tài chính cập nhật vào phần mềm Quản lý đăng ký tài sản theo đúng quy định. Do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm kê, tổng hợp loại tài sản này theo Biểu số 03-ĐK/TSNN (kèm theo), ngày báo cáo: 01/7/2017, gửi về Sở Tài chính để rà soát, đối chiếu và nhập bổ sung.
- Nhóm tài sản cố định khác: Từ tháng 02/2017, Sở Tài chính đã phối hợp với  Cục Quản lý Công sản triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua theo dõi đến nay còn nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa cập nhật tài sản vào phần mềm này. Do đó, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc cập nhật tài sản vào phần mềm Quản lý tài sản nhà nước thì kết xuất dữ liệu để báo cáo từ phần mềm Quản lý tài sản nhà nước theo Biểu số 02A-ĐK/TSNN – Phần 1 – Tổng hợp chung (Báo cáo/Báo cáo tổng hợp/chi tiết tài sản đến bậc 6); trường hợp chưa cập nhật hoặc cập nhật chưa đầy đủ thì tổng hợp báo cáo theo Biểu số 1 kèm theo Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính, ngày báo cáo 01/7/2017.
b) Tài sản hạ tầng giao thông đường bộ: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải kết xuất dữ liệu từ phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ, Biểu số 02A-THKK/TSĐB – Báo cáo tổng hợp tài sản hạ tầng đường bộ, phần 1, Tổng hợp chung, chi tiết đến bậc 6, ngày báo cáo: 01/7/2017.
c) Đối với tài sản của các Ban quản lý dự án: Đề nghị các Ban quản lý dự án thuộc thành phố quản lý, các Ban quản lý dự án thuộc các sở, ngành, quận, huyện tổng hợp báo cáo tài sản là đất, nhà, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản theo Biểu số 02A-THC/TSDA (kèm theo), ngày báo cáo: 01/7/2017.
d) Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: Đề nghị UBND các quận, huyện, Cục Hải quan, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự, Phòng Thi hành án Quân khu 5, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục thi hành án các quận, huyện tổng hợp báo cáo giá trị thực hiện từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/7/2017 theo Biểu số 2 kèm theo Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính.
đ) Đối với đất đai: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo theo Biểu số 3 kèm theo Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính.
e) Đối với Quỹ nhà, đất của thành phố đang giao cho Công ty Quản lý nhà và Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố quản lý, cho thuê: Đề nghị Công ty Quản lý nhà, Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố tổng hợp báo cáo theo  Biểu số 4 kèm theo Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính và báo cáo số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, thời điểm báo cáo từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/7/2017.
f) Đối với tài nguyên: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo theo Biểu số 5 kèm theo Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiến nghị các giải pháp để UBND thành phố chỉ đạo việc quản lý, sử dụng, khai thác xử lý tài sản báo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí; đồng thời nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm kê, qua đó kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu kiểm kê, theo dõi đối với từng loại tài sản công để Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
3. Nội dung báo cáo và kiến nghị tại mục 1 và 2 nêu trên đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/9/2017, đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ email: yentth@danang.gov.vnanhptl@danang.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính đúng thời gian quy định./.
 
File đính kèm: Tải tại đây và tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục