Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ tư về phí, học phí và định mức chi

                            Kính gửi:
                                           - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
                                           - Cục Thuế thành phố;
                                           - UBND các quận, huyện, phường, xã.

           UBND thành phố có các Công văn số 5629/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2017 và số 5776/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ tư về phí, học phí, tài chính, ngân sách, cụ thể như sau:

           1. Phí và học phí

 

           a) Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

           b) Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

           c) Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017 2018.

           2. Định mức chi

 

          a) Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

           b) Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; 

           c) Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

           d) Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Đà Nẵng;

           đ) Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

           3. Tổ chức thực hiện

 

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Cục Thuế thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện như sau:

           a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại các Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ tư, khóa IX nêu trên.

           b) Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các đơn vị trực tiếp thu phí, học phí và áp dụng các định mức chi theo đúng những quy định tại các Nghị quyết do HĐND thành phố ban hành.

           c) Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định quy định cách thức xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phát sinh trên địa bàn thành phố để các cơ quan, đơn vị có cơ sở thực hiện Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND theo đúng quy định tại Khoản 17, Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính. 

            File đính kèm: userfiles/file/NGHI QUYET KY 4 DA BAN HANH.rar

 

Tin tức khác cùng chuyên mục