Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017

       Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTG ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND thành phố về việc công bố danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 3156/VP-QLĐTư ngày 30/8/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND thành phố về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung tài sản công và Kế hoạch số 3735/KH-UBND ngày 20/5/2017 của UBND thành phố về thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Tài chính được UBND thành phố giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước từ năm 2017.

Căn cứ nhu cầu của các đơn vị, địa phương; trên cơ sở dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, đến nay Sở Tài chính đã tổ chức lễ mở thầu 09 gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung qua Hệ thống mạng đấu thầu điện tử (năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng). Tham gia lễ mở thầu gồm có lãnh đạo Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính kế hoạch 07 quận, huyện, các thành viên Tổ Mua sắm tập trung và Tổ chuyên gia đấu thầu. Theo đó đã có 26 lượt nhà thầu tham gia dự thầu các gói thầu nêu trên.
Việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản tập trung qua mạng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao được tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, qua đó đã góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1042/QĐ-TTg ngày 13/7/2016.
Đặng Thảo Nguyên (Tài chính - Hành chính sự nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục