Đôn đốc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017

                                                 Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Văn phòng UBND thành phố.
Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Bộ Tài chính có Công văn số 2636/BTC-HCSN hướng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.Trong đó đặc biệt có quy địnhviệcphân bổ, giao dự toán kinh phí chi thường xuyên vào phần dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên trong các trường hợp:
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hình: Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Tự đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ nhưng chưa có danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước cấp do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chưa có giá do cơ quan có thẩm quyền quy định để làm căn cứ đặt hàng, giao nhiệm vụ và các đơn vị chưa được giao quyền tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP,hiện đang là đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2016/NĐ-CP;
- Các tổ chức khoa học và công nghệ công lậpchưa được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.
Theo đó, UBND thành phố có Công văn số 2094/UBND-KT1 ngày 24 tháng 3 năm 2017 chỉ đạo: Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương rà soát và phối hợp cùng Sở Tài chính để thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL thuộc đơn vị, địa phương mình phụ trách và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2636/BTC-HCSN. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều đơn vị chưa thực hiệngiao quyền tự chủ tài chính năm 2017 cho các ĐVSNCL (phụ lục đính kèm).
Để thực hiện theo đúng quy định nêu trên và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo thủ trưởng các ĐVSNCL đẩy nhanh việc xây dựng phương án tự chủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu,chi và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến.Thời gian hoàn thành giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL thuộc đơn vị, địa phương mình phụ trách chậm nhất đến hết ngày 31/8/2017. Sau thời gian trên, đơn vị nào chưa thực hiện, cơ quan tài chính tham mưu UBND cùng cấp chuyển dự toán kinh phí chi thường xuyên vào phần dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên theo đúng quy định.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai giao quyền tự chủ năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tiến độ và đúng thời gian theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện./.

           File đính kèm:
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục