Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 47/2017/NĐ-CP

                                    Kính gửi:
                   - Các Sở, ngành, Đảng, đoàn thể;
                   - UBND các quận, huyện. 
 
Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện theo quy định; Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, Đảng, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của cơ quan, đơn vị và địa phương theo các biểu mẫu đăng tại Website của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (http://taichinh.danang.gov.vn), cụ thể như sau:
 
 
1. Đối với các Sở ngành, Đảng, đoàn thể
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền tiền lương gửi đơn vị chủ quản. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các Sở, ngành, Đảng, đoàn thể tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí của toàn Sở, ngành, Đảng, đoàn thể theo các biểu số 2a, 2c, 2d, 4a, 4b Thông tư số 67/2017/TT-BTC.
 
 
2. Đối với UBND các quận, huyện
Các xã, phường và các bộ phận có liên quan tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền tiền lương gửi UBND các quận, huyện. Trên cơ sở báo cáo, UBND các quận, huyện tổng hợp theo các biểu số 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 2g, 2h, 4a, 4b Thông tư số 67/2017/TT-BTC.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp gửi báo cáo (kèm bảng thanh toán lương và các khoản phụ cấp tháng 07/2017 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) về Sở Tài chính chậm nhất ngày 10/8/2017, quá thời gian trên Sở Tài chính sẽ không tổng hợp báo cáo và đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
File đính kèm:
                                  Công văn 1882/STC-QLNS
                       Biểu mẫu theo Thông tư 67

Tin tức khác cùng chuyên mục