Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Ngày 20/5/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 3735/KH-UBND về việc Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công để đem lại hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.
Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2018, Đà Nẵng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đối với các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp thành phố) và các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên còn lại (gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất và vật tư y tế), thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong năm 2017 và tối thiểu 40% trong năm 2018; 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017 và 30% trong năm 2018. Giai đoạn 2019 – 2025, trên cơ sở tình hình thực tế áp dụng công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành lộ trình áp dụng phù hợp.
UBND thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của các bên tham gia; đảm bảo hoàn chỉnh về nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ để tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên theo quy định.
Sở Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản nhà nước cấp thành phố, có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Sở Y tế, Sở Tài chính, Tổ Mua sắm tập trung về y tế và các đơn vị trực tiếp mua sắm các mặt hàng y tế trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm các mặt hàng y tế.
Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố theo nội dung kế hoạch.
 

Tin tức khác cùng chuyên mục