Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO
V/v mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng theo quy định trên Hệ thống đấu thầu điện tử và Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch đầu tư  
        
 
          Ngày 02/06/2017 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 02/06/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.
          Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung quy định "Đối với thông tin về đấu thầu mua sắm tập trung, ngoài việc đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được thuê cung cấp dịch vụ đấu thầu phải thực hiện đăng tải trên Trang thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương và của tỉnh (đối với các gói thầu mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương)"
          Sở Tài chính đã thực hiện đăng tải thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng theo quy định trên Hệ thống đấu thầu điện tử và Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch đầu tư (chi tiết theo file đính kèm).
 
Thông tin đính kèm: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục