Thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1/2017

File đính kèm: Công văn số 471/STTT-BCVT ngày 16/3/2017.        
                Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể thuộc thành phố Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện.
 
Thực hiện Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND thành phố về việc công bố danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 8299/UBND-STC ngày 10/10/2016 của UBND thành phố về việc triển thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố. Ngày 26/12/2016, Sở Tài chính có Công văn số 3082/STC- HCSN về hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước gửi các đơn vị, địa phương làm cơ sở thực hiện.
          Đến nay, Sở Tài chính nhận được nhu cầu đăng ký mua sắm tập trung của 42 đơn vị thuộc khối thành phố, 01 Ban quản lý và  07 quận huyện. Qua tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2017, Sở Tài chính nhận thấy do hiện nay thành phố chưa ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật máy móc thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nên khi đăng ký mua sắm tài sản tập trung hầu hết các đơn vị, địa phương đề xuất với nhiều chủng loại, cấu hình và giá trị khác nhau, một số đơn vị đề xuất mua tài sản với mức giá vượt định mức quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp công nghiệp. Vì vậy, để thực hiện các thủ tục mua sắm tập trung đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật vừa đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, tiết kiệm trong quá trình đấu thầu.
1. Đối với tài sản là máy vi tính để bàn, máy chủ (kể cả linh kiện), máy vi tính xách tay, máy scan, máy in, máy photocopy, máy điều hòa.
         a) Về cấu hình, thông số kỹ thuật:
         - Sở Tài chính đã có Công văn số 556/STC-HCSN ngày 10/3/2017 trong đó đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tham gia cấu hình thuộc nhóm tài sản này, đồng thời xây dựng cấu hình chuẩn (hoặc tối thiểu) đối với các trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng để phục vụ công tác trình UBND thành phố ban hành làm cơ sở để các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước theo quy định. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 471/STTT-BCVT ngày 16/3/2017, Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung đợt 1/2017 theo cấu hình chuẩn (hoặc tương đương) do Sở Thông tin truyền thông đề xuất, trừ một số tài sản phục vụ hoạt động đặc thù, dùng chung của đơn vị thì thực hiện theo đề xuất của đơn vị (kèm theo phụ lục 01).
         - Đối với các thiết bị không thuộc danh mục mua sắm tập trung (như giá để máy chiếu, màn chiếu, lốc máy điều hòa…. Đề nghị đơn vị, địa phương trực tiếp thực hiện mua sắm theo quy định.
         - Từ đợt 2/2017 trở đi, các đơn vị, địa phương căn cứ chủng loại, cấu hình chuẩn (hoặc tương đương) do Sở Thông tin Truyền thông tham mưu UBND thành phố phê duyệt để lựa chọn lập dự toán và đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung gửi Sở Tài chính theo thời gian quy định; đối với các thiết bị phục vụ hoạt động chung, chuyên dùng ngoài nội dung đăng ký theo mẫu quy định các đơn vị phải đề xuất cụ thể chủng loại, thông số kỹ thuật, cấu hình,… Trường hợp không đăng ký cụ thể hoặc không cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật thì Sở Tài chính không đủ cơ sở thực hiện mua sắm tập trung theo quy định và đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.
         b) Về tiêu chuẩn, định mức và thẩm quyền mua sắm, thực hiện theo quy định tại theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố.
2. Đối với tài sản là bàn, ghế sử dụng để làm việc, họp, Hội trường, tiếp khách, để máy vi tính, phục vụ dạy và học; Tủ, giá, kệ để hồ sơ và tài liệu.
 
 
Tại Công văn số 3082/STC- HCSN ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính đã hướng dẫn khi đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đơn vị phải đăng ký đầy đủ các nội dung như loại tài sản, công suất, chủng loại, màu sắc, kích cỡ, xuất xứ, số lượng, nguồn vốn, phương thức thanh toán, địa điểm giao nhận… Tuy nhiên, qua tổng hợp nhu cầu mua sắm của các đơn vị, Sở Tài chính nhận thấy hầu hết đơn vị, địa phương chưa đề xuất đầy đủ các nội dung nêu trên, nhất là các thông số kỹ thuật, mã sản phẩm không đúng, giá không phù hợp với thông số kỹ thuật đề xuất… nên Sở Tài chính không có cơ sở tổng hợp lập thủ tục thẩm định giá theo quy định và đề xuất mua sắm tập trung trong đợt 1/2017. Vì vậy, để đảm bảo thủ tục và điều kiện thực hiện mua sắm tập trung đợt 2/2017, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan chủ quản, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện:
a) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đăng ký và tổng hợp nhu cầu mua sắm theo bảng kê chi tiết đính kèm Công văn này (ngoài biểu mẫu báo cáo theo Công văn số 3082/STC- HCSN ngày 26/12/2016 nêu trên) gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/4/2017 (có báo giá kèm theo). Nếu quá thời hạn quy định này mà cơ quan chủ quản, địa phương không có đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung gửi về Sở Tài chính hoặc có đăng ký nhưng không nêu rõ thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì Sở Tài chính không có cơ sở lập thủ tục mua sắm theo quy định và xem như đơn vị, địa phương đó không có nhu cầu mua sắm năm 2017.
          b) Đối với bàn ghế phục vụ cho công tác dạy và học
          Sở Tài chính đã có Công văn số 631/STC-HCSN ngày 21/3/2017 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia về tiêu chuẩn bàn ghế phục vụ cho công tác dạy và học các cấp theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011. Trên cơ sở đó, ngày 28/3/2017 Sở Giáo dục Đào tạo có Công văn số 782/SGDĐT-KHTC trong đó thống nhất tính năng kỹ thuật các loại bàn ghế phục vụ công tác dạy- học, tuy nhiên đối với bàn ghế học sinh tiểu học, THCS, THPT đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào để xuất cụ thể của các đơn vị, trường học và phù hợp với quy định cỡ số và mã số bàn ghế theo chiều cao của học sinh (gồm 06 nhóm) để thực hiện. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương và Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài chính sẽ thực hiện mua sắm theo khung kích thước tối đa (cỡ số và mã số) do các đơn vị, địa phương đề nghị cho từng cấp học, trên cơ sở đó đơn vị sử dụng (trường học) sẽ chọn kích thước cụ thể và ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu (theo phụ lục 02 đính kèm).   
Vì vậy, để có cơ sở thực hiện mua sắm tập trung đợt 1/2017 (gồm các nhóm tài sản là máy vi tính để bàn, máy chủ (kể cả linh kiện), máy vi tính xách tay, máy scan, máy in, máy photocopy, máy điều hòa và bàn ghế phục vụ công tác dạy vàhọc), để nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát đối với các tài sản đề xuất mua sắm tập trung đợt 1/2017 theo 02 phụ lục đính kèm và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2017 để Sở Tài chính thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm tài sản tập trung. Nếu qua thời hạn này mà không có ý kiến tham gia thì xem như các đơn vị, địa phương thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính.
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục