Những quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác xử lý vi phạm hành chính

            Nhằm triển khai Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính(VPHC), ngày 28/02/2017,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập, qpuản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.Đây là nội dung nổi bật về quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC. Theo đó, Thông tư 19/2017/TT-BTC có quy định một số nội dung quan trọng như:
 1. Nội dung chi quản lý thi hành pháp luật xử phạt hành chính
 Kinh phí thi hành pháp luật xử phạt hành chính theo Thông tư 19/2017/TT-BTC được chi cho các nội dung như:
 - Chi công tác phí quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
 - Kiểm tra, điều tra tình hình thi hành pháp luật xử phạt hành chính; thống kê về xử lý vi phạm hành chính.
 - Chi xây dựng, hệ thống, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 - Chi tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 - Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo về xử phạt vi phạm hành chính; nghiên cứu khoa học, khen thưởng.
 - Chi xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử phạt hành chính và mua sắm phục vụ cho quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
  2. Mức chi quản lý việc xử phạt vi phạm hành chính
 Theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC thì đối với các khoản chi đã có định mức thì thực hiện theo quy định hiện hành.
 Ngoài ra, Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ hỗ trợ cho cán bộ, công chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.
 Chi cuộc thi, hội thi quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo Thông tư 14/2014/BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập..
  3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
 Theo quy định tại Thông tư 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm.
 Riêng đối với các tổ chức pháp chế không phải là đơn vị dự toán thì lập dự toán kinh phí quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử phạt hành chính gửi bộ phận tài chính của cơ quan mình để tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan.
 Thông tư 19/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 15/4/2017. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa để lập dự toán kinh phí quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Theo quy định tại Thông tư 19/2017/TT-BTC thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp.
Tham khảo toàn văn Thông tư 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính tại đây.
Lê Thị Đào (Văn phòng)

Tin tức khác cùng chuyên mục