Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

 
              Kính gửi:
- Văn phòng UBND thành phố;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố;
- Công an thành phố;
- Liên đoàn lao động thành phố;
                     - Công đoàn viên chức thành phố;
                     - Các Tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố;
                     - UBND các quận, huyện.
 
Ngày 08/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (có hiệu lực từ ngày 01/4/2017); Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1556/UBND-KT1 ngày 06/3/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BTC, trong đó có giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đồng thời có đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về Sở Tài chính để xử lý theo thẩm quyền;
Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, căn cứ các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, Sở Tài chính đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với  người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn (thay thế cho các quy định hiện nay)[1]lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo quy chế báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính kính đề nghị quý cơ quan, địa phương có ý kiến tham gia cụ thể vào dự thảo Quy chế và đề xuất các các nội dung cần sửa đổi, bổ sung khác nếu có, trong đó:
1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Căn cứ các quy định liên quan đến chính sách cho vay giải quyết việc làm, đề xuất các nội dung cho vay giải quyết việc làm đối với nguồn vốn của địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố (trong đó lưu ý đề xuất các đối tượng cần tập trung ưu tiên để cho vay giải quyết việc làm). Đồng thời, qua triển khai thực hiện các quy định về cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương nếu có những vướng mắc phát sinh thì đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Các Tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành của thành phố về cho vay vốn thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Văn bản tham gia xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/4/2017 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo.
 
File đính kèm: Tải tại đây


[1] Thay thế các Quyết định: Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015; Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016; Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 11/6/2015; Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định cho vay và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo.
 

Tin tức khác cùng chuyên mục