Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

                               Kính gửi:  
- Văn phòng: Thành ủy, Quận ủy, Huyện ủy; HĐND thành phố, HĐND các quận, huyện; UBND thành phố, UBND các quận, huyện;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cục Thuế Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.
         
          Ngày 02/3/2017, Sở Tài chính có nhận được Công văn số 2399/BTC-QLCS ngày 23/02/2017 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015);
Để có cơ sở tham gia góp ý dự thảo trước ngày 15/3/2017 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần thiết có ý kiến chọn lựa rõ đối với các phương án được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Tờ trình, gửi lại Sở Tài chính chậm nhất ngày 13/3/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, có ý kiến với Bộ Tài chính.
                                Công văn số 497/STC-GCS ngày 7/3/2017

Tin tức khác cùng chuyên mục