Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NSĐP của TPĐN thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

 
 
Toàn văn bản: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục