Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.

 Quyết định của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính:
- Dự toán mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành tài chính: 1.321.952.000 đồng theo chứng thư thẩm định giá số 205A/TĐG-CT ngày 22/6/2015 được Công ty cổ phần Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính thành phố Đà Nẵng thẩm định.
 
File đính kèm: (Đang cập nhật)

Tin tức khác cùng chuyên mục