Hướng dẫn xây dựng Đề án Phí, lệ phí theo Nghị định 120/2016/NĐ-CP để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí

Ngày 23 tháng 8 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Trong đó có quy định tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm xây dựng đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND quyết định trình sở quản lý chuyên ngành kiểm tra, lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan. Trường hợp khoản phí, lệ phí do nhiều tổ chức cùng thực hiện thu thì sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm xây dựng đề án.

Theo đó, ngày 01/9/2016, Sở Tài chính đã có công văn số 1927/STC-HCSN hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận huyện khẩn trương phối hợp xây dựng đề án phí, lệ phí theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 theo tiến độ:

1. Trước ngày 30/9/2016 các tổ chức thu phí, lệ phí căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và Danh mục chi tiết các loại phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân quyết định hoàn thành việc xây dựng Đề án phí, lệ phí gửi Sở Tài chính .

2. Trước ngày 15/10/2016, Sở Tài chính hoàn thành thẩm định Đề án phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị và dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố, gửi Sở Tư pháp thẩm định.

3. Trước ngày 31/10/2016, Sở Tư pháp hoàn thành công tác thẩm định dự thảo các Tờ trình và Nghị quyết về Phí, lệ phí.

4. Trước ngày 10/11/2016, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp HĐND cuối năm 2016 theo đúng trình tự quy định.

Đính kèm:

1. Công văn số 1927/STC-HCSN ngày 01/9/2016 của Sở Tài chính

2. Danh mục Phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định

3. Mẫu tham khảo Đề án

Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

Tin tức khác cùng chuyên mục