Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

       Ngày 11 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

1. Về nguồn kinh phí hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định này thì nguồn kinh phí hỗ trợ bao gồm:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

- Kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, các dự án, chương trình hỗ trợ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, cá nhân) đóng góp trực tiếp cho cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (không bao gồm kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả)

Đồng thời, tại Điều 5 Quyết định có quy định về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ như sau:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được bố trí vào dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, thương mại, hàng giả và được sử dụng để chi cho các nội dung quy định tại Điều 6 Quyết định này. Việc sử dụng kinh phí phải đúng mục địch, tiêu chuẩn, chế độ của cơ quan có thẩm quyền và không được trùng lặp với các nguồn kinh phí khác từ ngân sách nhà nước

- Đối với kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định này, cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải theo dõi, hạch toán riêng

+ Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

+ Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện và đảm bảo không được trái với pháp luật hiện hành. Trường hợp việc hỗ trợ không nêu mục đích cụ thể thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả căn cứ nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 6 Quyết định này để quyết định việc hỗ trợ cho phù hợp với công tác của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch. Số kinh phí chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

2. Về nguồn kinh phí thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định này thì nguồn kinh phí thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2016. Đối với nguồn thu từ bán tài sản tịch thu của các vụ án hình sự trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được quản lý, sử dụng theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Qũy phòng, chống tội phạm đến hết năm 2016. Từ năm 2017 trở đi, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015, Nghị định số 29/2014/NĐ-CP và Quyết định này.

Hoàng Thị Mai Hương

Tin tức khác cùng chuyên mục