Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020

Kế hoạch số 14/KH-STC ngày 14/11/2014 của Sở Tài chính về việc Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tài chính giai đoạn 2015 - 2020

Tin tức khác cùng chuyên mục