Báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Báo cáo số 288/BC-STC ngày 30/11/2015 của Sở Tài chính tổng kết kết quả triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng \
 
Xem chi tiết tại đây: 288/BC-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục