Báo cáo Tình hình thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015

Báo cáo số 291/BC-STC ngày 01/12/2015 của Sở Tài chính về Tình hình thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015
 
Xem chi tiết tại đây: 291/BC-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục