Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"

Kế hoạch số 1/KH-STC ngày 16/01/2015 của Sở Tài chính về việc Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"
 
Xem chi tiết tại đây: 1/KH-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục