Dự án Mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Tài chính - Năm 2015- Gói thầu số 02

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ:  Tầng 7,8 Tòa nhà Trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú

- Điện thoại/Fax/E-mail:  05113. 863820

 

2. Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

 


- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

 


4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Xây dựng, triển khai các phần mềm khai thác dữ liệu Tabmis phục vụ quản lý ngân sách và quản lý vốn đầu tư.

6. Giá gói thầu :435.000.000đ

B. Nội dung thông báo mời chào hàng(nội dung sẽ đăng tải):

 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

- Tên Bên mời thầu: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Gói thầu 02 - Xây dựng, triển khai các phần mềm khai thác dữ liệu Tabmis phục vụ quản lý ngân sách và quản lý vốn đầu tư.

- Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.

 

- Nguồn vốn:  Trung ương bổ sung có mục tiêu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 5 tháng 10 năm 2015 đến ngày 12 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

- Địa chỉ phát hành: Tầng 7,8 Tòa nhà Trung tâm hành chính tp Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú

 

- Điện thoại/Fax/E-mail:  05113. 863820

Tin tức khác cùng chuyên mục