Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”

                1. Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”

           2. Mục tiêu của Đề án:

+ Phát triển mô hình dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực tài chính nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính, đáp ứng yêu cầu của thị trường tài chính cũng như nhu cầu đa dạng của các chủ thể khách hàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; tạo ra được giá trị gia tăng ngày càng cao cho nền kinh tế-xã hội; góp phần phấn đấu tăng trưởng GDP ngành tài chính, tín dụng đến năm 2020 là 16%/năm.

+ Giúp cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn quản lý tốt hơn dịch vụ tư vấn tài chính; có chính sách, giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển dịch vụ tư vấn tài chính ổn định và bền vững.

+ Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật chứng khoán, kế toán, kiểm toán, thuế, bảo hiểm, thẩm định giá,…của các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

          3. Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính TP Đà Nẵng

          4. Người chủ trì: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Nguyễn Văn Phụng

Tin tức khác cùng chuyên mục