Tin chuyên ngành

Phương thức mua sắm tập trung nhận được nhiều sự ủng hộ(04/05/2016)

Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(20/04/2016)

Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”(20/04/2016)

Rà soát việc thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020(20/04/2016)

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng(07/04/2016)

Một số điều sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính(04/04/2016)

Thông tin về dịch vụ tài chính

Cá cược thể thao sẽ sớm được hợp pháp. (19/11/2015)

Hội nghị quản trị Công ty với thị trường Chứng khoán Việt Nam(02/07/2015)

Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.(06/10/2014)

Những nội dung mới hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước(16/04/2014)

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng(25/07/2013)

Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít(02/07/2013)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 61/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
11/04/2016 26/05/2016
2 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
3 60/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
04/04/2016 19/05/2016
4 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
30/03/2016 16/05/2016
5 57/2016/TT-BTC
Hưóng dẫn chế độ thu nộp, hạch toản các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
29/03/2016 15/05/2016
6 59/2016/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
29/03/2016 16/05/2016
7 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
8 336/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
26/02/2016 26/02/2016
9 1553/BTC-CST
Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
28/01/2016 28/01/2016
10 99/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
12/01/2016 12/01/2016
No rows match the filter...