Tin chuyên ngành

Hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ(25/11/2014)

Một số quy định mới về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra(25/11/2014)

Một số nội dung cần triển khai thực hiện khi có thay đổi chỉ tiêu trên giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách và mã số công trình XDCB.(25/11/2014)

Từ ngày 01/01/2015: Mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân hơn 14% so với quy định hiện hành(25/11/2014)

Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, sử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước(24/11/2014)

Nghiệp vụ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cần triển khai thực hiện trong các cơ quan hành chính.(24/11/2014)

Thông tin giá cả thị trường

Giảm 50% giá vé tàu từ Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng(07/11/2014)

Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6(10/07/2014)

Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít(20/03/2014)

Một số quy định về thẩm định giá.(25/09/2013)

Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá(19/08/2013)

Chưa điều chỉnh giá điện(27/05/2013)

Thông tin về dịch vụ tài chính

Lấy ý kiến xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.(06/10/2014)

Những nội dung mới hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước(16/04/2014)

Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng(25/07/2013)

Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít(02/07/2013)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 24/9/2012)(28/09/2012)

Danh sách KTV đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 17/8/2012)(05/09/2012)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(07/11/2014)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(18/02/2014)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 2670/STC-HCSN
Lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2014 của Chính phủ
24/11/2014 24/11/2014
2 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ NSNN thực hiện nhiệm vụ dự án Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
29/10/2014 15/12/2014
3 2117/STC-HCSN
Tổ chức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
19/09/2014 19/09/2014
4 136/2014/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính
15/09/2014 31/10/2014
5 133/2014/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
11/09/2014 01/11/2014
6 30/2014/TT-BTC
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10/09/2014 10/10/2014
7 15/CT-UBND
Xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 thành phố Đà Nẵng
06/09/2014 06/09/2014
8 2017/QĐ-BTC
Phê duyệt phương án kiểm tra thực hiện và đánh giá thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008
19/08/2014 19/08/2014
9 02/HDLN-STC-KBNN
Xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2013
24/12/2013 24/12/2013
10 01/HDLN-STC-CT-KBNN
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
16/12/2013 16/12/2013
No rows match the filter...