Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên(11/07/2016)

Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ(09/06/2016)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế(23/02/2016)

Một số phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(18/11/2015)

Những quy định mới của Nghị định 87/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 61/2013/NĐ-CP(18/11/2015)

Một số trao đổi về công tác cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác tham mưu, xử lý công việc.(03/03/2015)

Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Nghị định chuyển DNNN thành công ty cổ phần(16/08/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán(09/05/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(30/03/2016)

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí(18/03/2016)

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN(01/03/2016)

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Phí và lệ phí(18/02/2016)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2016).
08/07/2016 15/09/2016
2 Quyết định số 1324/QĐ-TTg
Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ :
07/07/2016 07/07/2016
3 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP
quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).
01/07/2016 01/07/2016
4 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).
01/07/2016 01/07/2016
5 Nghị định số 81/2016/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).
01/07/2016 01/07/2016
6 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP
Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).
01/07/2016 01/07/2016
7 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
8 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
9 336/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
26/02/2016 26/02/2016
10 1553/BTC-CST
Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
28/01/2016 28/01/2016
No rows match the filter...