Tin chuyên ngành

Chuyển giao phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung(31/07/2014)

Đề nghị tham gia hướng dẫn thanh toán bù trừ giữa số thu tiền sử dụng đất và chi đền bù giải toả.(16/07/2014)

Phổ biến, triển khai các Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá(10/07/2014)

Một số điểm mới trong Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/201(20/06/2014)

Chi đoàn Sở Tài chính hưởng ứng ngày nước thế giới.(26/03/2014)

Phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ(26/03/2014)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(19/02/2014)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(18/02/2014)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 739
Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo QĐ 937/QĐ-BTC
11/04/2014 18/04/2014
2 4037-BTC-PC
Áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG
31/03/2014 08/04/2014
3 37-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến QL 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
25/03/2014 08/04/2014
4 36-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
24/03/2014 08/04/2014
5 36/2014
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
24/03/2014 08/04/2014
6 02/HDLN-STC-KBNN
Xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2013
24/12/2013 24/12/2013
7 01/HDLN-STC-CT-KBNN
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
16/12/2013 16/12/2013
8 206/BTC-NSNN
Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân
06/06/2013 06/06/2013
9 1173/QĐ-BTC
Đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
21/05/2013 21/05/2013
10 6376/BTC-BST
Khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
21/05/2013 21/05/2013
No rows match the filter...