Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên(11/07/2016)

Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ(09/06/2016)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế(23/02/2016)

Một số phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(18/11/2015)

Những quy định mới của Nghị định 87/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 61/2013/NĐ-CP(18/11/2015)

Một số trao đổi về công tác cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác tham mưu, xử lý công việc.(03/03/2015)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 16/2016/TT-BTTTT
Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
28/06/2016 15/08/2016
2 17/2016/TT-BTTTT
Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
28/06/2016 12/08/2016
3 1206/2016/NQ-UBTVQH13
Quy định về chế độ, chính sách và các Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
13/05/2016 01/07/2016
4 61/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
11/04/2016 26/05/2016
5 4819/BTC-ĐT
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
08/04/2016 08/04/2016
6 60/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản Iý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
04/04/2016 19/05/2016
7 3667/BTC-HCSN
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C
21/03/2016 21/03/2016
8 336/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
26/02/2016 26/02/2016
9 1553/BTC-CST
Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
28/01/2016 28/01/2016
10 99/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
12/01/2016 12/01/2016
No rows match the filter...