Trả lời ý kiến

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"(05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung(08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)(06/05/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 2023/STC-VP
Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020
15/06/2020 15/06/2020
2 2023/STC-VP
Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020
15/06/2020 15/06/2020
3 51/2020/NĐ-CP
Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
21/04/2020 21/04/2020
4 22/2020/TT-BTC
Thông tư số 22/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
10/04/2020 10/04/2020
5 292/NQ-HĐND
Nghị quyết về bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13/03/2020 13/03/2020
6 1475/TTr-UBND
Quy định một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11/03/2020 11/03/2020
7 1377/UBND-ĐTĐT
Triển khai thực hiện các Thông tư số 03, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
09/03/2020 09/03/2020
8 04/2020/TT-BTTTT
Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
24/02/2020 09/04/2020
9 03/2020/TT-BTTTT
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
24/02/2020 09/04/2020
10 364/STTTT-TTra
Phổ biến Nghị định quy dịnh xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyế điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
21/02/2020 21/02/2020
No rows match the filter...