Tin chuyên ngành

Chi đoàn Sở Tài chính hưởng ứng ngày nước thế giới.(26/03/2014)

Phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ(26/03/2014)

Những kết quả đạt được trong tổ chức triển khai và vận hành hệ thống TABMIS tại thành phố Đà Nẵng(10/12/2013)

Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN.(04/12/2013)

Phổ biến, triển khai Luật Giá và các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn Luật Giá(04/12/2013)

Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của Cty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu(02/12/2013)

Thông tin giá cả thị trường

Giá xăng được phép tăng tối đa thêm 189 đồng/lít(20/03/2014)

Một số quy định về thẩm định giá.(25/09/2013)

Một số vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá(19/08/2013)

Chưa điều chỉnh giá điện(27/05/2013)

Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành(31/10/2012)

Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu(12/09/2012)

Chương trình, đề tài khoa học

Đề án “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”(19/02/2014)

Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước(19/02/2014)

Một số chủ trương liên quan đến quyền lợi của người dân trong khu vực dự án chậm triển khai(18/02/2014)

Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức cho, biếu, tặng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước(13/12/2013)

Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp(13/12/2013)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước(13/12/2013)

Quy định về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính(13/12/2013)

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(18/02/2014)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 4037-BTC-PC
Áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG
31/03/2014 08/04/2014
2 37-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến QL 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
25/03/2014 08/04/2014
3 36-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sd phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
24/03/2014 08/04/2014
4 34-TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
21/03/2014 08/04/2014
5 33-TT-BTC
HD thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
14/03/2014 08/04/2014
6 02/HDLN-STC-KBNN
Xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2013
24/12/2013 24/12/2013
7 01/HDLN-STC-CT-KBNN
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
16/12/2013 16/12/2013
8 206/BTC-NSNN
Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân
06/06/2013 06/06/2013
9 1173/QĐ-BTC
Đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
21/05/2013 21/05/2013
10 6376/BTC-BST
Khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
21/05/2013 21/05/2013
No rows match the filter...