Thông tin giá cả thị trường

Tháng 10/2018: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,33%(31/10/2018)

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ(10/10/2018)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước(03/10/2018)

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018(01/10/2018)

Kết luận của Phó Thủ tướng về công tác điều hành giá năm 2018(02/03/2018)

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 40/2018/QĐ-UBND
Phân cấp cho cơ quan chủ quản QĐ giao quyền tự chủ tài chính đv đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác(w, pc)
27/11/2018 07/12/2018
2 106/2018/TT-BTC
Sửa đổi BS khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường (w, pc)
15/11/2018 01/01/2019
3 105/2018/TT-BTC
Quy định mức thu chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển(w, pc)
15/11/2018 01/01/2019
4 38-2018-QD-UBND
Ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở XH được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn TP (W, PC)
12/11/2018 22/11/2018
5 100-2018-TT-BTC
Bãi bỏ điểm đ khoản 1 điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020(w, pc)
01/11/2018 17/12/2018
6 4614/QĐ-UBND
Ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn TPĐN(W)
11/10/2018 11/10/2018
7 1836/QĐ-BTC
Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng Cục thuế(w, pc)
08/10/2018 15/11/2018
8 2601/VP-KT
Triển khai QĐ 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của TTCP
26/09/2018 12/10/2018
9 1887/STC-HCSN
Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
04/06/2018 04/06/2018
10 1872/STC-HCSN
Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2021
01/06/2018 01/06/2018
No rows match the filter...