Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin 

 Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

          Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung
Số điện thoại: 0236.3893655
Địa chỉ email: trungnt@danang.gov.vn