Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin 

 Lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đang cập nhật