Danh sách CBCC, người lao động Sở Tài chính 


 
  Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
  Ban Lãnh đạo      
Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0236 3894615 phungnv@danang.gov.vn

Lê Bá Dũng Phó Giám đốc 0236 3829150 dunglb@danang.gov.vn
Phạm Cư Phó Giám đốc 0236 3896394 cup@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 0236 3893655 trungnt@danang.gov.vn
  Phòng Quản lý Ngân sách      
PHAMCU.png Hồ Ngọc Phương Trưởng phòng 02363 821460 phuonghn@danang.gov.vn
PHAMCU.png Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng 02363 821460 hanhnth@danang.gov.vn
PHAMCU.png Trần Văn Tuấn Phó Trưởng phòng 0236 3821460 tuantv@danang.gov.vn
PHAMCU.png Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 02363 821460 thuyntb2@danang.gov.vn
PHAMCU.png Nguyễn Hoàng Quyên Chuyên viên 02363 821460 quyennh@danang.gov.vn
PHAMCU.png Lê Thị Tường Vi Chuyên viên 02363 821460 viltt@danang.gov.vn
PHAMCU.png Trần Thị Hải Yến Chuyên viên 02363 821460 yentth3@danang.gov.vn
PHAMCU.png Mai Quốc Thịnh Chuyên viên 02363 821460 thinhmq@danang.gov.vn
Lê Quang Dũng Chuyên viên 02363 821460 dunglq1@danang.gov.vn
PHAMCU.png Phạm Thị Mai Trang Chuyên viên 02363 821460 trangptm@danang.gov.vn
  Phòng Tài chính Đầu tư      
Nguyễn Ngọc Ánh Trưởng phòng 02363 839555 anhnn1 @danang.gov.vn
  Ngô Thị Bích Phó Trưởng phòng 02363 839555 bichnt@danang.gov.vn
Lê Thị Thúy Loan Phó Trưởng phòng 02363 839555 loanltt@danang.gov.vn
  Nguyễn Đức Đông Chuyên viên 02363 839555 dongnd1@danang.gov.vn
  Đinh Anh Tuấn Chuyên viên 02363 839555 tuanda@danang.gov.vn
  Phạm Quang Nhật Chuyên viên 02363 839555 nhatpq@danang.gov.vn
  Trương Nguyễn Nhật Nghĩa Chuyên viên 02363 839555 nghiatnn@danang.gov.vn
  Lê Bá Tuấn Anh Chuyên viên 02363 839555 anhlbt@danang.gov.vn   
  Hoàng Lan Phương Chuyên viên 02363 839555 phuonghl1@danang.gov.vn
Lê Thị Minh Giang Chuyên viên 02363 839555 giangltm@danang.gov.vn
  Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp      
Nguyễn Văn Bai Trưởng phòng 02363 821063 bainv@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Ánh Phó Trưởng phòng 02363 821063 anhht2@danang.gov.vn
Phạm Thị Quỳnh Thơ Phó Trưởng phòng 02363 821063 thoptq@danang.gov.vn
Đinh Thị Mỹ Hậu Chuyên viên 02363 821063 haudtm@danang.gov.vn
Trần Văn Vũ Chuyên viên 02363 821063 vutv @danang.gov.vn
Thân Huỳnh Tuyết Trinh Chuyên viên 02363 821063 trinhtht@danang.gov.vn
Đặng Thị Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 821063 nguyendtt@danang.gov.vn
Trần Thị Thiên Hương Chuyên viên 02363 821063 huongttt5@danang.gov.vn
Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên 02363 821063 huonghtm1@danang.gov.vn
  Phòng Quản lý Giá - Công sản      
  Trần Thủ Trưởng phòng 02363 825945 thut@danang.gov.vn
PHAMCU.png Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 02363 825945 hainv@danang.gov.vn
  Nguyễn Văn Vĩ Phó Trưởng phòng 02363 825945 vinv@danang.gov.vn
  Võ Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 825945 oanhvtk1@danang.gov.vn
  Cao Thị Diệu Thúy Chuyên viên 02363 825945 thuyctd @danang.gov.vn
  Lê Như Trâm Chuyên viên 02363 825945 tramln@danang.gov.vn
  Thái Duy Hưng Chuyên viên 02363 825945 hungtd1@danang.gov.vn
PHAMCU.png Trần Quốc Anh Chuyên viên 02363 825945 anhtq@danang.gov.vn
  Phạm Thị Lan Anh Chuyên viên 02363 825945 anhptl@danang.gov.vn
  Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 02363 835243 hanhnt1@danang.gov.vn
  Nguyễn Tú Danh Chuyên viên 02363 825945 danhnt@danang.gov.vn
  Nguyễn Thị Đoan Trinh Chuyên viên 02363 825945 trinhntd@danang.gov.vn
  Phòng Tài chính Doanh nghiệp      
  Võ Thị Hòa Trưởng phòng 02363 835243 hoavt@danang.gov.vn
  Thái Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 02363 835243 khanhtq1@danang.gov.vn
  Hồ Ngọc Nam Phó Trưởng phòng 02363 835243 namhn@danang.gov.vn
  Tán Thị Miên Thảo Phó Trưởng phòng 02363 835243 thaottm@danang.gov.vn
  Phan Thị Ngọc Huyền Chuyên viên 02363 835243 huyenptn@danang.gov.vn
  Lê Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 835243 nguyenlt@danang.gov.vn
  Phan Hồng Phương Chuyên viên 02363 835243 phuongph2@danang.gov.vn
  Hùynh Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 02363 835243 nhanhtt2@danang.gov.vn
  Bùi Thị Thùy Chi Chuyên viên 02363 835243 chibtt@danang.gov.vn
  Thanh tra Sở      
  Võ Văn Lân Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 lanvv1@danang.gov.vn
  Trịnh Thị Ngọc Lê Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 lettn@danang.gov.vn
  Trần Văn Đợi Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 doitv@danang.gov.vn
  Hồ Văn Vĩnh Thanh tra viên 02363 825946 vinhhv@danang.gov.vn
  Cù Duy Dương Thanh tra viên 02363 825946 duongcd@danang.gov.vn
  Nguyễn Hồng Phương Giang Thanh tra viên 02363 825946 giangnhp@danang.gov.vn
  Phan Thị Thu Thảo Thanh tra viên 02363 825946 thaoptt11@danang.gov.vn
PHAMCU.png Trần Thị Phương Linh Chuyên viên 02363 825946 linhttp@danang.gov.vn
Đỗ Nguyễn Thiên Tú Chuyên viên 02363 825946 tudnt@danang.gov.vn
  Văn phòng Sở      
  Phạm Thị Ngọc Thu Chánh Văn phòng 02363 822130 thuptn@danang.gov.vn
  Lê Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 02363 822130 binhlt@danang.gov.vn
  Võ Thị Nữ Phó Chánh Văn phòng 02363 827074 nuv@danang.gov.vn
  Ngô Thị Hoài Ly Chuyên viên 02363 822130 lynth@danang.gov.vn
  Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 827074 oanhttk@danang.gov.vn
  Đặng Thị Ngọc Thương Chuyên viên 02363 822130 thuongdtn2@danang.gov.vn
  Đặng Thi Mai Chuyên viên 02363 827074 maidt4@danang.gov.vn
  Lê Thị Đào Chuyên viên 02363 822130 daolt1@danang.gov.vn
  Nguyễn Thanh Sinh   02363 822130 sinhnt@danang.gov.vn
  Hồ Thị Minh Phương   02363 822130 quynhntn@danang.gov.vn
  Phòng Tin học và Thống kê      
  Lê Kim Tuấn Trưởng phòng 02363 863820 tuanlk@danang.gov.vn
  Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng phòng 02363 863820 thuyntb@danang.gov.vn
  Trần Thanh Hiếu Chuyên viên 02363 863820 hieutt@danang.gov.vn
  Phan Thị Thảo Trang Chuyên viên 02363 863820 trangptt@danang.gov.vn
  Phan Hồng Sơn Chuyên viên 02363 863820 sonph@danang.gov.vn