Danh sách CBCC, người lao động Sở Tài chính 

  
   

Ban Lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/NVPHUNGGDS.jpg

Nguyễn Văn Phụng

Giám đốc

02363 894 615

phungnv@danang.gov.vn

 

 

 

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_THU.jpg

Trần Thủ

Phó Giám đốc

02363 896 394

thut@danang.gov.vn

3

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/IMG_6953.JPG

Nguyễn Thành Trung

Phó Giám đốc

0236 3893655

trungnt@danang.gov.vn

4

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/nguyenngocanh.jpg

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó Giám đốc

0236 3896394

anhnn1@danang.gov.vn

   

 Văn phòng Sở

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/THTK/thtk_tuan.jpg

Lê Kim Tuấn

Chánh Văn phòng

02363 822 130

tuanlk@danang.gov.vn

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/THTK/thtk_binh.jpg

Lê Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng

 02363 822 130

binhlt11@danang.gov.vn

3

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/Nu_VP.jpg

 Võ Thị Nữ

 Phó Chánh Văn phòng

 02363 827074

 nuv@danang.gov.vn

4

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/Ly_VP.jpg

 Ngô Thị Hoài Ly

 Chuyên viên

 02363 822130

 lynth@danang.gov.vn

5

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_HUNG.jpg

 Thái Duy Hưng

Chuyên viên

02363 822130

hungtd1@danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/OANH_VP.jpg

 Trần Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 02363 827074

 oanhttk@danang.gov.vn

7

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/MAI_VP.jpg

 Đặng Thi Mai

Chuyên viên

02363 827074

maidt4@danang.gov.vn

8

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/VP_SINH.jpg

Nguyễn Thanh Sinh

 

 02363 822130

 

 

sinhnt@danang.gov.vn

 

9

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/Phuong_VP.jpg

Hồ Thị Minh Phương

 

02363 822130

phuonghtm@danang.gov.vn

 

 

Phòng Ngân sách

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_HOA.jpg

Võ Thị Hòa

Trưởng phòng

02363 821460

hoavt@danang.gov.vn

3

Description: PHAMCU.png

Trần Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0236 3821460

tuantv@danang.gov.vn

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_NAM.jpg

Hồ Ngọc Nam

Phó Trưởng phòng

02363 835243

namhn@danang.gov.vn

4

Description: PHAMCU.png

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên viên

02363 821460

thuyntb2@danang.gov.vn

5

Description: PHAMCU.png

Nguyễn Hoàng Quyên

Chuyên viên

02363 821460

quyennh@danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/ttra/TT_DUONG.jpg

Cù Duy Dương

Chuyên viên

02363 821460

duongcd@danang.gov.vn

7

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_dung.jpg

Lê Quang Dũng

Chuyên viên

02363 821460

dunglq1@danang.gov.vn

8

Description: PHAMCU.png

Phạm Thị Mai Trang

Chuyên viên

02363 821460

trangptm@danang.gov.vn

   

Phòng Đầu tư

 

 

 

1

Description: PHAMCU.png

 Hồ Ngọc Phương

 Trưởng phòng           

 02363 839 555

 phuonghn@danang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vĩ

Phó Trưởng phòng

02363 839555

vinv@danang.gov.vn

2

Description: PHAMCU.png

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

02363 821460

hanhnth@danang.gov.vn

3

Đinh Anh Tuấn

Chuyên viên

02363 839555

tuanda@danang.gov.vn

4

Lê Bá Tuấn Anh

Chuyên viên

02363 839555

anhlbt@danang.gov.vn   

5

Nguyễn Ngọc Phú

Chuyên viên

02363 839555

phunn@danang.gov.vn

6

Đinh Thị Mỹ Hậu

Chuyên viên

02363 839555

haudtm@danang.gov.vn

7

Trần Thị Phương Linh

Chuyên viên

02363 825946

linhttp@danang.gov.vn

   

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_anh.jpg

Huỳnh Thị Ánh

Phó Trưởng phòng

02363 821063

anhht2@danang.gov.vn

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/ttra/TT_LE.jpg

Trịnh Thị Ngọc Lê

Phó Trưởng phòng

02363 821063

lettn@danang.gov.vn

3

Lê Thị Minh Giang

Chuyên viên

02363 821063

giangltm@danang.gov.vn

4

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_vu.jpg

Trần Văn Vũ

Chuyên viên

02363 821063

vutv @danang.gov.vn

5

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_trinh.jpg

Thân Huỳnh Tuyết Trinh

Chuyên viên

02363 821063

trinhtht@danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/ttra/TT_THAO.jpg

Phan Thị Thu Thảo

Thanh tra viên

02363 825946

thaoptt11@danang.gov.vn

7

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_nguyen.jpg

Đặng Thị Thảo Nguyên

Chuyên viên

02363 821063

nguyendtt@danang.gov.vn

8

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_huongmai.jpg

Hoàng Thị Mai Hương

Chuyên viên

02363 821063

huonghtm1@danang.gov.vn

   

Phòng Quản lý Giá - Công sản

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/Thu_VP.jpg

Phạm Thị Ngọc Thu

Trưởng phòng

02363 825945

thuptn@danang.gov.vn

2

Ngô Thị Bích

Phó Trưởng phòng

02363 825945

bichnt@danang.gov.vn

3

Description: PHAMCU.png

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng phòng

02363 825945

hainv@danang.gov.vn

4

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_OANH.jpg

Võ Thị Kim Oanh

Chuyên viên

02363 825945

oanhvtk1@danang.gov.vn

5

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_THUYCAO.jpg

Cao Thị Diệu Thúy

Chuyên viên

02363 825945

thuyctd @danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_TRAM.jpg

Lê Như Trâm

Chuyên viên

02363 825945

tramln@danang.gov.vn

7

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/THTK/HIEU%204x6.jpg

Trần Thanh Hiếu        

Chuyên viên   

02363 825945

hieutt@danang.gov.vn

8

Description: PHAMCU.png

Trần Quốc Anh

Chuyên viên

02363 825945

anhtq@danang.gov.vn

9

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_HANH.jpg

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

02363 825945

hanhnt1@danang.gov.vn

10

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_TUDANH.jpg

Nguyễn Tú Danh

Chuyên viên

02363 825945

danhnt@danang.gov.vn

   

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_KHANH.jpg

Thái Quốc Khánh

Phó Trưởng phòng

02363 835243

khanhtq1@danang.gov.vn

3

Tán Thị Miên Thảo

Phó Trưởng phòng

02363 835243

thaottm@danang.gov.vn

4

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_NGUYEN.jpg

Lê Thảo Nguyên

Chuyên viên

02363 835243

nguyenlt@danang.gov.vn

5

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_PHUONG.jpg

Phan Hồng Phương

Chuyên viên

02363 835243

phuongph2@danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/TCDN/TCDN_NHAN.jpg

Hùynh Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

02363 835243

nhanhtt2@danang.gov.vn

7

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/ttra/TT_CHI.jpg

Bùi Thị Thùy Chi

Chuyên viên

02363 835243

chibtt@danang.gov.vn

   

Thanh tra Sở

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_loan.jpg

Lê Thị Thúy Loan

Chánh Thanh tra

02363 825946

loanltt@danang.gov.vn

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/hcsn/hcsn_tho.jpg

Phạm Thị Quỳnh Thơ

Phó Chánh Thanh tra

02363 825946

thoptq@danang.gov.vn

3

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/VP/VP_THUONG.jpg

Đặng Thị Ngọc Thương           

Chuyên viên

02363 825946

thuongdtn2@danang.gov.vn

4

Nguyễn Đức Đông

Chuyên viên

02363 825946

dongnd1@danang.gov.vn

5

Description: PHAMCU.png

Lê Thị Tường Vi

Chuyên viên

02363 825946

viltt@danang.gov.vn

6

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/ttra/TT_GIANG.jpg

Nguyễn Hồng Phương Giang

Thanh tra viên

02363 825946

giangnhp@danang.gov.vn

7

Đỗ Nguyễn Thiên Tú

Chuyên viên

02363 825946

tudnt@danang.gov.vn

   

Phòng Tin học và Thống kê

 

 

 

1

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/GCS/GIA_THUY.jpg

 Nguyễn Thị Bích Thủy           

 Phó Trưởng phòng

 02363 863820

 thuyntb@danang.gov.vn

2

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/THTK/thtk_trang.jpg

Phan Thị Thảo Trang

Chuyên viên   

02363 863 820           

trangptt@danang.gov.vn

3

Description: http://taichinh.danang.gov.vn/userfiles/image/3x4/THTK/thtk_son.jpg

Phan Hồng Sơn

Chuyên viên

02363 863820

sonph1@danang.gov.vn