Danh sách CBCC, người lao động Sở Tài chính 

 
STT   Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
    Ban Lãnh đạo      
 
 
 
1
Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0236 3894615 phungnv@danang.gov.vn
 
 
 
2
Phạm Cư Phó Giám đốc 0236 3896394 cup@danang.gov.vn
3
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 0236 3893655 trungnt@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Ngân sách      
1 PHAMCU.png Hồ Ngọc Phương Trưởng phòng 02363 821460 phuonghn@danang.gov.vn
2 PHAMCU.png Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng 02363 821460 hanhnth@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Trần Văn Tuấn Phó Trưởng phòng 0236 3821460 tuantv@danang.gov.vn
4 PHAMCU.png Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 02363 821460 thuyntb2@danang.gov.vn
5 PHAMCU.png Nguyễn Hoàng Quyên Chuyên viên 02363 821460 quyennh@danang.gov.vn
6 PHAMCU.png Lê Thị Tường Vi Chuyên viên 02363 821460 viltt@danang.gov.vn
7   Cù Duy Dương Chuyên viên 02363 825946 duongcd@danang.gov.vn
8 Lê Quang Dũng Chuyên viên 02363 821460 dunglq1@danang.gov.vn
9 PHAMCU.png Phạm Thị Mai Trang Chuyên viên 02363 821460 trangptm@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Đầu tư      
1 Nguyễn Ngọc Ánh Trưởng phòng 02363 839555 anhnn1 @danang.gov.vn
2   Nguyễn Văn Vĩ Phó Trưởng phòng 02363 825945 vinv@danang.gov.vn
3 Lê Thị Thúy Loan Phó Trưởng phòng 02363 839555 loanltt@danang.gov.vn
4   Đinh Anh Tuấn Chuyên viên 02363 839555 tuanda@danang.gov.vn
5   Trương Nguyễn Nhật Nghĩa Chuyên viên 02363 839555 nghiatnn@danang.gov.vn
6   Lê Bá Tuấn Anh Chuyên viên 02363 839555 anhlbt@danang.gov.vn   
7 Lê Thị Minh Giang Chuyên viên 02363 839555 giangltm@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp      
1 Nguyễn Văn Bai Trưởng phòng 02363 821063 bainv@danang.gov.vn
2 Huỳnh Thị Ánh Phó Trưởng phòng 02363 821063 anhht2@danang.gov.vn
3   Trịnh Thị Ngọc Lê Phó Trưởng phòng 02363 825946 lettn@danang.gov.vn
4 Đinh Thị Mỹ Hậu Chuyên viên 02363 821063 haudtm@danang.gov.vn
5 Trần Văn Vũ Chuyên viên 02363 821063 vutv @danang.gov.vn
6 Thân Huỳnh Tuyết Trinh Chuyên viên 02363 821063 trinhtht@danang.gov.vn
7 Đặng Thị Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 821063 nguyendtt@danang.gov.vn
8 Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên 02363 821063 huonghtm1@danang.gov.vn
    Phòng Quản lý Giá - Công sản      
1   Trần Thủ Trưởng phòng 02363 825945 thut@danang.gov.vn
2   Ngô Thị Bích Phó Trưởng phòng 02363 839555 bichnt@danang.gov.vn
3 PHAMCU.png Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 02363 825945 hainv@danang.gov.vn
4   Võ Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 825945 oanhvtk1@danang.gov.vn
5   Cao Thị Diệu Thúy Chuyên viên 02363 825945 thuyctd @danang.gov.vn
6   Lê Như Trâm Chuyên viên 02363 825945 tramln@danang.gov.vn
7   Thái Duy Hưng Chuyên viên 02363 825945 hungtd1@danang.gov.vn
8 PHAMCU.png Trần Quốc Anh Chuyên viên 02363 825945 anhtq@danang.gov.vn
9   Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 02363 835243 hanhnt1@danang.gov.vn
10   Nguyễn Tú Danh Chuyên viên 02363 825945 danhnt@danang.gov.vn
    Phòng Tài chính Doanh nghiệp      
1   Võ Thị Hòa Trưởng phòng 02363 835243 hoavt@danang.gov.vn
2   Thái Quốc Khánh Phó Trưởng phòng 02363 835243 khanhtq1@danang.gov.vn
3   Hồ Ngọc Nam Phó Trưởng phòng 02363 835243 namhn@danang.gov.vn
4   Tán Thị Miên Thảo Phó Trưởng phòng 02363 835243 thaottm@danang.gov.vn
5   Lê Thảo Nguyên Chuyên viên 02363 835243 nguyenlt@danang.gov.vn
6   Phan Hồng Phương Chuyên viên 02363 835243 phuongph2@danang.gov.vn
7   Hùynh Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 02363 835243 nhanhtt2@danang.gov.vn
8   Bùi Thị Thùy Chi Chuyên viên 02363 835243 chibtt@danang.gov.vn
    Thanh tra Sở      
1   Võ Văn Lân Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 lanvv1@danang.gov.vn
2   Trần Văn Đợi Phó Chánh Thanh tra 02363 825946 doitv@danang.gov.vn
3 Phạm Thị Quỳnh Thơ Phó Trưởng phòng 02363 821063 thoptq@danang.gov.vn
4   Nguyễn Đức Đông Chuyên viên 02363 839555 dongnd1@danang.gov.vn
5   Hồ Văn Vĩnh Thanh tra viên 02363 825946 vinhhv@danang.gov.vn
6   Nguyễn Hồng Phương Giang Thanh tra viên 02363 825946 giangnhp@danang.gov.vn
7   Phan Thị Thu Thảo Thanh tra viên 02363 825946 thaoptt11@danang.gov.vn
8 PHAMCU.png Trần Thị Phương Linh Chuyên viên 02363 825946 linhttp@danang.gov.vn
9 Đỗ Nguyễn Thiên Tú Chuyên viên 02363 825946 tudnt@danang.gov.vn
    Văn phòng Sở      
1   Phạm Thị Ngọc Thu Chánh Văn phòng 02363 822130 thuptn@danang.gov.vn
2   Lê Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 02363 822130 binhlt@danang.gov.vn
3   Võ Thị Nữ Phó Chánh Văn phòng 02363 827074 nuv@danang.gov.vn
4   Ngô Thị Hoài Ly Chuyên viên 02363 822130 lynth@danang.gov.vn
5   Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên 02363 827074 oanhttk@danang.gov.vn
6   Đặng Thị Ngọc Thương Chuyên viên 02363 822130 thuongdtn2@danang.gov.vn
7   Đặng Thi Mai Chuyên viên 02363 827074 maidt4@danang.gov.vn
8   Nguyễn Thanh Sinh   02363 822130 sinhnt@danang.gov.vn
9   Hồ Thị Minh Phương   02363 822130 quynhntn@danang.gov.vn
    Phòng Tin học và Thống kê      
1   Lê Kim Tuấn Trưởng phòng 02363 863820 tuanlk@danang.gov.vn
2   Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng phòng 02363 863820 thuyntb@danang.gov.vn
3   Trần Thanh Hiếu Chuyên viên 02363 863820 hieutt@danang.gov.vn
4   Phan Thị Thảo Trang Chuyên viên 02363 863820 trangptt@danang.gov.vn
5   Phan Hồng Sơn Chuyên viên 02363 863820 sonph@danang.gov.vn