Năm 2015  

Bảng giá đất năm 2015 theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đính kèm:
 

Giá thị trường cùng chuyên mục