Năm 2014 

 Bảng giá đất năm 2014 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đính kèm:
 

Giá thị trường cùng chuyên mục