Năm 2009 (7/12/12 12:00 AM) 

Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 927/QĐ-UBND