Công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (1/7/20 12:00 AM) 

 Chi tiết File đính kèm: DTNSNN2020