Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020 (10/6/20 12:00 AM) 

 
Chi tiết tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020 Tại đây