Năm 2008 (7/11/12 12:00 AM) 

Quyết định số 1674/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính v/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008
 
Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.