Công bố thông tin về nợ chính quyền địa phương: Kết quả năm 2018 và dự toán năm 2020 (1/13/20 12:00 AM) 

 
 
CHI TIẾT: TẠI ĐÂY