DANH SÁCH BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2019 (1/10/20 12:00 AM) 

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 Công văn 150/STC-QLNS 10/01/2020 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Biểu mẫu số 60 Công văn 150/STC-QLNS 10/01/2020 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu mẫu số 61 Công văn 150/STC-QLNS 10/01/2020 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu