DANH SÁCH BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 (1/8/20 12:00 AM) 

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu mẫu số 62 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu mẫu số 63 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 Biểu mẫu số 64 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 65 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
5 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 66 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách từng huyện năm 2018 2018 Biểu mẫu số 67 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu
7 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 2018 Biểu mẫu số 68 Quyết định 52/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định
File excel số liệu