BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ (12/9/19 12:00 AM) 

BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ

 
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 Biểu mẫu số 33 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện năm 2020  2020 Biểu mẫu số 34 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
3 Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 35 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách quận, huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 Biểu mẫu số 36 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 37 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
6 Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 38 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 39 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 2020 Biểu mẫu số 40 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách quận, huyện năm 2020 2020 Biểu mẫu số 42 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
10 Dự toán bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 2020 2020 Biểu mẫu số 43 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
11 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn NSNN năm 2019 2020 Biểu mẫu số 45 Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019  
 
12 Nội dung công khai thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 2020 Báo cáo Công văn 4131/STC-QLNS 09/12/2019