Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019 (10/8/19 12:00 AM) 

 BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019
---------------------------------------
 

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 Công văn 3352/STC-QLNS 08/10/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 60 Công văn 3352/STC-QLNS 08/10/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019 2019 Biểu mẫu số 61 Công văn 3352/STC-QLNS 08/10/2019 Báo cáo thuyết minh
File excel số liệu