Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2020-2022 (theo CV số 2374 ) (7/5/19 12:00 AM) 

                        Kính gửi:
-     Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-     Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Đại học Đà Nẵng;
-     Ban QL các dự án ĐT cơ sở hạ tầng ưu tiên;
-     UBND các quận, huyện.
Để kịp thời triển khai đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2022 báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các quy định tại Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 69/2017/TT-BTC và Thông tư số 38/2019/TT-BTC để đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2020-2022, cụ thể như sau:
 
 
1. Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố:
Căn cứ kết quả thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2019 theo các nguyên tắc và nội dung quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Đồng thời, xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020 theo nguyên tắc và nội dung liên quan tại Điều 10 Thông tư số 38/2019/TT-BTC, xây dựng kế hoạch thu NSNN 03 năm giai đoạn 2020-2022, theo nội dung tại Điều 15 Thông tư số 38/2019/TT-BTC.
 
 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2019 theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 38/2019/TT-BTC, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn ngoài nước theo quy định tại Điều 6 và Điểm d Khoản 11 Điều 8 Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Đồng thời, báo cáo cụ thể việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 38/2019/TT-BTC.
b) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 38/2019/TT-BTC, trong đó lưu ý thứ tự ưu tiên bố trí vốn tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 (chỉ bố trí cho các dự án khởi công mới nếu còn nguồn và đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định) và giải trình cụ thể dự toán chi ĐTPT phần được điều chỉnh, bổ sung đối với các dự án đầy đủ thủ tục để triển khai trong năm 2020 theo quy định.
c) Căn cứ trên dự toán năm 2020, lập kế hoạch giai đoạn 2020-2022 theo nội dung tại Khoản 3 Điều 16 và Khoản 1,2, và 3 Điều 17 Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Trong đó, lưu ý: không lập kế hoạch chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đối với năm 2021-2022; dự toán chi cân đối ngân sách địa phương (bao gồm chi ĐTPT) năm 2021 dự kiến bằng chi cân đối NSĐP năm 2020 (riêng chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết bố trí bằng số thu); kế hoạch đầu tư năm 2021-2022 được lập theo cơ chế phân cấp như thời kỳ 2017-2020.
d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các biểu mẫu liên quan đến chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản và vốn đầu tư theo quy định, bao gồm: các biểu 08, 09, 11.2, 23 đến 28, 33 đến 34 ban hành theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC, biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BTC, biểu số 01 và 04 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC.
 
 
3. UBND các quận, huyện
a) Về dự toán thu NSNN:Trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2019, phân tích, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh năm 2020 (tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu). Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trong đóphải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu NSNN phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị trấn, các khoản thu thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu trong nước khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, các khoản thuế từ các dự án mới được đưa vào sản xuất kinh doanh); đồng thời loại trừ các khoản theo quy định không thuộc nguồn thu cân đối NSNN.
b) Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương
- Về chi đầu tư phát triển: Xây dựng dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 quy định tại các văn bản của Trung ương, Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016, số 209/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018, số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, số 139/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và số 208/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố.
- Về chi thường xuyên: Các địa phương bám sát định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố, thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 15/02/2017 của Thành ủy Đà Nẵng và Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN; Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các nội dung liên quan tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC để xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2020.
c) Để có cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các quận, huyện báo cáo cụ thể các nội dung sau:
- Quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) ước thực hiện năm 2019 và dự kiến các năm 2020-2022, trong đó ghi chú các nội dung theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2019/TT-BTC. Nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 (theo biểu số 02 kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BTC) trong đó lưu ý báo cáo nguồn dành ra để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ đơn vị sự nghiệp công lập do thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.
- Đánh giá tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn (chi tiết số thực hiện năm 2018, ước thực hiện năm 2019 và dự kiến năm 2020 đối với từng chính sách) và dự kiến số bổ sung mục tiêu ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 2020 (danh mục các biểu mẫu bổ sung đính kèm).
 
 
4. Một số nội dung khác
a) Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên: Căn cứ các hiệp định vay đã ký kết và tình hình giải ngân thực tế, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vay lại vốn Chính phủ vay nước ngoài năm 2019 và dự kiến số liệu năm 2020-2022 (chi tiết theo từng dự án, bao gồm: số dư nợ đầu kỳ, số trả nợ, số vay vốn trong năm và dư nợ cuối kỳ, số chi trả lãi cần bố trí nguồn trong ngân sách địa phương theo biểu số 05 Thông tư số 69/2017/TT-BTC).
b) Bảo hiểm Xã hội thành phố: Báo cáo tình hình kinh phí thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh sinh viên và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (ước thực hiện năm 2019 và dự kiến giai đoạn 2020-2022 theo phụ lục đính kèm).
c) Đại học Đà Nẵng: Trên cơ sở tình hình lưu học sinh Lào hiện đang theo học tại các trường thành viên theo diện thành phố hỗ trợ học bổng, phối hợp với Sở Ngoại vụ dự kiến kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố trong năm 2020 (chi tiết theo từng khoản kinh phí: học phí, sinh hoạt phí và Bảo hiểm y tế).
5. Về biểu mẫu báo cáo: Các cơ quan, đơn vị và địa phương cung cấp số liệu theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 69/2017/TT-BTC, Thông tư số 38/2019/TT-BTC và các biểu mẫu kèm theo Công văn này. Đối với các nội dung không có biểu mẫu kèm theo hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tính chất và đặc thù của từng lĩnh vực để thuyết minh cơ sở tính toán cho phù hợp. 
6. Thời gian báo cáo: Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 16/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2019 theo quy định[1].
Sở Tài chính đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo theo các nội dung và thời gian theo quy định. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp xử lý./.
 
Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY


[1] Nội dung báo cáo và biểu mẫu đề nghị các đơn vị, địa phương đồng thời gửi qua địa chỉ email: trangptm@danang.gov.vn