BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 (4/10/19 12:00 AM) 

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 Công văn 1217/STC-QLNS 09/04/2018 Công văn 1217/STC-QLNS
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 60 Công văn 1217/STC-QLNS 09/04/2018 Công văn 1217/STC-QLNS
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 61 Công văn 1217/STC-QLNS 09/04/2018 Công văn 1217/STC-QLNS
File excel số liệu