Năm 2007 (7/10/12 12:00 AM) 

Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 876/QĐ-UBND