BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018 (10/11/18 12:00 AM) 

 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2018

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2018 2018 Biểu mẫu số 59 Công văn 3372/STC-QLNS 11/10/2018 Công văn 3372/STC-QLNS
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2018 2018 Biểu mẫu số 60 Công văn 3372/STC-QLNS 11/10/2018 Công văn 3372/STC-QLNS
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2018 2018 Biểu mẫu số 61 Công văn 3372/STC-QLNS 11/10/2018 Công văn 3372/STC-QLNS
File excel số liệu