BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2018 (7/10/18 12:00 AM) 

 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2018

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2018 2018 Biểu mẫu số 59 Công văn 2332/STC-QLNS 10/07/2018 Công văn 2332/STC-QLNS
File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018 2018 Biểu mẫu số 60 Công văn 2332/STC-QLNS 10/07/2018 Công văn 2332/STC-QLNS
File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2018 2018 Biểu mẫu số 61 Công văn 2332/STC-QLNS 10/07/2018 Công văn 2332/STC-QLNS
File excel số liệu