BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 HĐND THÔNG QUA (1/8/18 12:00 AM) 

 BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 HĐND THÔNG QUA

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu mẫu số 46 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện năm 2018  2018 Biểu mẫu số 47 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu mẫu số 48 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách quận, huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 Biểu mẫu số 49 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 50 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
6 Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 51 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 52 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 2018 Biểu mẫu số 53 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
             
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách quận, huyện năm 2018 2018 Biểu mẫu số 55 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
10 Dự toán bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 2018 2018 Biểu mẫu số 56 Quyết định số 124/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu
11 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Biểu mẫu số 58 Quyết định số 124/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định số 124/QĐ-UBND
File excel số liệu