BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ (12/6/17 12:00 AM) 

    BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÌNH HĐND THÀNH PHỐ

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu mẫu số 33 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện năm 2018  2018 Biểu mẫu số 34 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
3 Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 35 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách quận, huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 Biểu mẫu số 36 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 37 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
6 Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 Biểu mẫu số 38 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 2018 Biểu mẫu số 40 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
8 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách quận, huyện năm 2018 2018 Biểu mẫu số 42 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu
9 Dự toán bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện năm 2018 2018 Biểu mẫu số 43 Công văn 3395/STC-QLNS 06/12/2017 Công văn 3395/STC-QLNS
File excel số liệu