BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2017 (1/23/19 12:00 AM) 

DANH SÁCH BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2017

 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2017 Biểu mẫu số 62 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
2 Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2017 2017 Biểu mẫu số 63 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2017 Biểu mẫu số 64 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2017 Biểu mẫu số 65 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 2017 Biểu mẫu số 66 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 2017 Biểu mẫu số 67 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu
7 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017 2017 Biểu mẫu số 68 Quyết định 143/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định 143/QĐ-UBND
File excel số liệu