Năm 2010 (7/10/12 12:00 AM) 

Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2010 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 877/QĐ-UBND