công khai dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND thành phố (12/11/18 12:00 AM) 

 

công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố kèm theo các biểu số liệu trình HĐND thành phố chi tiết tại đây